Hyresvillkor

1. TILLÄMPLIGHET

1.1 Parter och omfattning.

Dessa hyresvillkor (”Hyresvillkoren”) är tillämpliga på Brenderup AB:s (org. nr 556112-5302) (”Uthyrarens”) uthyrning av släpvagnar (”Hyresobjektet”) till kund (”Hyrestagaren”). Utöver att ingå dessa Hyresvillkor förväntas också Hyrestagaren underteckna en avtalsbekräftelse för utkvittering av bokat Hyresobjekt (”Avtalsbekräftelsen”), vilket ska ske vid uthämtningstillfället vid den uthyrningsplats (som förvaltas av Uthyraren eller Uthyrarens samarbetspartner) där Hyresobjektet tillhandahålls för uthyrning (”Uthyrningsplatsen”). Avtalsbekräftelsen ska efter Hyrestagarens undertecknande anses införlivad som en del av dessa Hyresvillkor mellan Uthyraren och Hyrestagaren. Avtalsbekräftelsen innehåller bland annat ytterligare information om det specifika Hyresobjektet, den avtalade hyrestiden (”Hyrestiden”), användningsföreskrifter för Hyresobjektet samt när, var och hur återlämning ska ske.

1.2 Giltighetstid.

Hyresvillkoren gäller med bindande verkan från det att Hyrestagaren genomför en bokning enligt punkt 2.1 nedan, till dess att Hyrestagarens och Uthyrarens mellanhavanden med anledning av uthyrningen av Hyresobjektet är slutligen fullgjorda.

1.3 Hyresvillkorens tillämplighet.

För undvikande av missförstånd ska dessa Hyresvillkor gälla för Hyrestagarens hyra av Hyresobjektet, oavsett om andra villkor utöver Avtalsbekräftelsen presenteras för Hyrestagaren hos Uthyrarens samarbetspartner. Vad som anges i denna punkt 1.3 ska för undvikande av missförstånd alltså inte anses begränsa Avtalsbekräftelsen eller de särskilda föreskrifter som i enlighet med punkt 1.1 ovan ingår däri.

 

2. BOKNING OCH BETALNING

2.1 Bokning.

Bokning av Hyresobjektet sker via Uthyrarens webbplats eller genom kontakt med Uthyrarens samarbetspartner vid Uthyrningsplatsen. Bokningen är bindande och Hyrestagaren är medveten om och accepterar att en betalningsförpliktelse uppstår för Hyrestagaren genom bokningen. Vid bokningen ska Hyrestagaren bland annat ange kontokortsuppgifter för betalning samt e-postadress för mottagande av bokningsbekräftelse och andra meddelanden från Uthyraren. Det är Hyrestagarens ansvar att se till att alla uppgifter den lämnar vid bokningen är korrekta, inklusive att giltig e-postadress angivits. Priset för Hyresobjektet och hyresperioden framgår av bokningsformuläret på Uthyrarens webbplats (vid bokning online), alternativt från uppgifter lämnade muntligen av Uthyraren eller Uthyrarens samarbetspartners vid bokning över telefon eller personligen vid Uthyrningsplatsen. Priset anges även i Avtalsbekräftelsen. I detta avseende hänvisas även till punkt 8 som rör eventuell efterdebitering av kostnader i samband med Hyrestagarens avtalsbrott. Hyrestagaren ska i samband med bokningen ange vilken typ av Hyresobjekt som önskas samt ange vilken Uthyrningsplats som Hyrestagaren vill hämta Hyresobjektet på.

2.2 Kostnadsreservation.

Sju (7) dagar innan den tidpunkt Hyrestagaren i sin bokning angett att den önskar avhämta Hyresobjektet (alternativt vid det tillfälle då bokningen görs, om så sker inom sju (7) dagar från att Hyrestiden inleds) kommer Uthyraren att reservera kostnaden för Hyresobjektet. Kostnadsreservationen kommer att göras på det kontokort som Hyrestagaren angivit vid bokningen. Om beloppet inte finns tillgängligt på kontokortet vid denna tidpunkt kommer Hyrestagaren istället vara skyldig att betala för Hyresobjektet på plats hos Uthyrarens samarbetspartner i samband med att Hyrestagaren avhämtar Hyresobjektet.

2.3 Bokningsbekräftelse.

Utförd bokning eller kostnadsreservation är ingen garanti för att önskat Hyresobjekt är tillgängligt vid den önskade hyresperioden. Om det efterfrågade Hyresobjektet inte finns tillgängligt fem (5) dagar innan Hyrestagaren ska avhämta Hyresobjektet kommer Hyrestagaren att få ett mejl till den e-postadress, samt ett SMS till det telefonnummer, som Hyrestagaren angivit i samband med bokningen. (Om Hyrestagaren inte angivit något giltigt telefonnummer i samband med bokningen, kommer denne endast att erhålla ett mejl.) Hyrestagaren kan då välja om denne vill ändra sin bokning (genom att t.ex. byta typ av släp, Uthyrningsplats eller upphämtningstid) eller häva den. Om bokningen hävs kommer kostnadsreservationen att tas bort. Om Uthyraren kan tillhandahålla det efterfrågade Hyresobjektet kommer Hyrestagaren att få en bekräftelse över e-post då Hyresobjektet reserverats. Först vid sådan bekräftelse garanteras Hyrestagaren att bokat Hyresobjekt är tillgängligt vid den önskade Uthyrningsplatsen för den önskade Hyrestiden. Garanterad reservation omfattar dock inte omständigheter som Uthyraren inte kunnat råda över, såsom att tidigare hyrestagare inte återlämnar Hyresobjektet i tid. Hyrestagaren är inte berättigad till ersättning i de fall Uthyraren på grund av sådana omständigheter inte kan tillhandahålla Hyresobjektet i enlighet med bekräftad bokning, med undantag för återbetalning av den hyreskostnad som dragits från Hyrestagarens kontokort i enlighet med punkt 2.4 nedan.

2.4 Betalning.

Betalning sker i förskott och senast vid avhämtandet av Hyresobjektet. Om kostnaden har reserverats på Hyrestagarens kontokort kommer betalningen att genomföras i samband med att Uthyraren i enlighet med punkt 2.3 ovan skickar en bekräftelse till Hyrestagaren om att Hyresobjektet reserverats, vilket kan ske tidigast sju (7) dagar innan avtalad upphämtningstid. Uthyraren samarbetar med DIBS Payment Services AB (publ.) (”DIBS”) vad gäller de betaltjänster som tillhandahålls på Uthyrarens webbplats. Genom att acceptera dessa Hyresvillkor samtycker Hyrestagaren till att DIBS, eller en av DIBS anlitad underleverantör, sköter betalningstransaktionen och att Hyrestagarens kontokortsuppgifter (kortnummer, giltighetstid och verifikationskod (dvs. CVC/CVV-kod etc.) i samband därmed och för detta syfte behandlas. DIBS kommer att behandla kontokortsuppgifterna i enlighet med de krav som uppställs för certifiering i regelverket Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) och DIBS ansvarar även för att en eventuell underleverantör agerar i enlighet därmed. All kommunikation som sker mellan Uthyrarens webbplats och Hyrestagarens bank sköts av DIBS eller av en av DIBS anlitad underleverantör. Mer information om betalningsprocessen finns tillgänglig på Uthyrarens webbplats och presenteras för Hyrestagaren i samband med bokningen. All personuppgiftshantering sker i enlighet med punkt 10 nedan.

2.5 Ytterligare bokningar.

Hyrestagaren kan maximalt göra två (2) aktiva bokningar av Hyresobjekt genom Uthyrarens webbplats. För ytterligare bokningar krävs att Hyrestagaren kontaktar Uthyraren per telefon (036-18 19 90) under kontorstid måndag-fredag.

2.6 Avbokning och utebliven hämtning.

Hyrestagaren har rätt att avboka Hyresobjektet utan betalningsförpliktelse fram till avtalad upphämtningstid av Hyresobjektet. Hyrestagaren ombes dock att avboka snarast möjligt och föredragsvis åtminstone tjugofyra (24) timmar före den avtalade upphämtningstiden om Hyrestagaren inte avser utnyttja bokningen. Om Hyrestagaren inte avbokat Hyresobjektet innan avtalad upphämtningstid samt inte hämtat Hyresobjektet senast inom tre (3) timmar från avtalad upphämtningstid har Uthyraren rätt att debitera Hyrestagaren hela hyreskostnaden utan skyldighet att tillhandahålla Hyresobjektet för uthyrning.

2.7 Legitimationskrav.

Vid upphämtning av Hyresobjektet ska Hyrestagaren kunna uppvisa giltig ID-handling.

3. HYRESOBJEKTETS ANVÄNDNING OCH ANSVAR FÖR HYRESOBJEKTET

Hyresobjektet får endast användas av Hyrestagaren för dennes räkning och för sådana ändamål som Hyresobjektet normalt kan förväntas användas. Hyrestagaren är ansvarig för eventuella ytterligare förare som använder Hyresobjektet under Hyrestiden (enligt definitionen nedan i denna punkt). Hyresobjektet får aldrig användas i strid med lag. För användning av Hyresobjektet utanför Norden krävs Uthyrarens föregående samtycke samt att en deposition erläggs innan sådan användning äger rum. Hyrestagaren ansvarar ensamt för att gällande lag, förordningar och föreskrifter rörande förhyrd utrustning och användningen därav följs, t.ex. gällande parkeringsbestämmelser. Hyrestagaren är ensamt ansvarig för och åtar sig att betala eventuella böter och andra avgifter för parkerings- eller trafikförseelser samt eventuella övriga kostnader (såsom vägskatter och dylikt) för användning av Hyresobjektet som uppstår under Hyrestagarens hyrestid (”Hyrestiden”). Parkeringsavgifter, böter samt vägskatter och dylika avgifter ska betalas omgående av Hyrestagaren. Om så inte sker debiteras, förutom avgiften, en expeditionskostnad uppgående till SEK 150:- per förseelse.Hyrestagaren är ensamt ansvarig för att tillse att produkter m.m. som transporteras med hjälp av Hyresobjektet sker på ett säkert sätt. Hyrestagaren är också ensamt ansvarig för att tillse att fordon som används tillsammans med Hyresobjektet är lämpligt att använda tillsammans med Hyresobjektet. Uthyraren är inte ansvarig för eventuella skador på transporterade produkter m.m. eller på fordon som används tillsammans med Hyresobjektet och Uthyrarens ansvar omfattar aldrig indirekta förluster eller skador. Angivna ansvarsbegränsning gäller dock ej om annat följer av tvingande lag.

4. SKÖTSEL

4.1 Besiktning.

Hyrestagaren ska besiktiga Hyresobjektet innan användning påbörjas för att kontrollera att Hyresobjektet inte har några skador. Hyrestagaren ska göra Uthyraren eller Uthyrarens samarbetspartner uppmärksam på eventuella skador som återfunnits på Hyresobjektet, och som inte redan noterats av Uthyraren eller Uthyrarens samarbetspartner i Avtalsbekräftelsen, vid denna besiktning och innan användning påbörjas. Under Hyrestiden har Uthyraren samt Uthyrarens samarbetspartner (om sådan partner finns för det aktuella Hyresobjektet) rätt att besiktiga Hyresobjektet, om Uthyraren eller dess samarbetspartner har skälig anledning att befara att dess äganderätt satts i fara eller att Hyrestagarens användning medför risk för värdeminskning utöver vad som följer av normal användning. Vid Hyresobjektets återställande ska Hyrestagaren och Uthyraren (eller dess samarbetspartner), om det finns möjlighet, genomföra en gemensam besiktning av Hyresobjektet för att säkerställa att Hyresobjektet inte åsamkats skada under Hyrestiden. Om inte Uthyraren har möjlighet att göra en gemensam besiktning vid Hyresobjektets återställande ska Hyrestagaren lämna Hyresobjektet på en av Uthyraren anvisad plats där Uthyraren kan genomföra en okulär besiktning.

4.2 Reklamation.

Om Hyrestagaren vill reklamera fel i Hyresobjektet efter avhämtning ska denne omgående efter att felet upptäckts kontakta samarbetspartnern på Uthyrningsplatsen eller den samarbetspartner hos vilken Hyrestagaren ska avlämna Hyresobjektet. Hyrestagaren kan också kontakta Uthyraren direkt. Hyrestagaren kan för detta ändamål använda de kontaktuppgifter som anges i dessa Hyresvillkor eller i Avtalsbekräftelsen. Om felet upptäcks i samband med Hyrestagarens besiktning innan avhämtning (enligt punkt 4.1 ovan) ska Hyrestagaren reklamera till samarbetspartnern på Uthyrningsplatsen. Om inte annat följer av tvingande lag är Uthyrarens och dess samarbetspartners sammanlagda ansvar för fel som förhindrar Hyrestagarens möjlighet att nyttja Hyresobjektet begränsat till att på Uthyrningsplatsen eller annan uthyrningsplats i närområdet erbjuda en släpvagn likvärdig Hyresobjektet för Hyrestiden eller, om detta inte är möjligt, återbetala erhållen betalning för uthyrningen. Om felet går att avhjälpa utan för Hyrestagaren oskälig fördröjning har även Uthyraren och dess samarbetspartner rätt att välja att vidta sådan avhjälpning istället för att hållas ansvarig enligt ovan.

5. BESIKTNING

Hyrestagaren ska vårda Hyresobjektet väl. Hyrestagaren är skyldig att ersätta Uthyraren eller Uthyrarens samarbetspartners (om sådan partner finns för det aktuella Hyresobjektet) för alla skador på Hyresobjektet som orsakats under Hyrestiden. Alla skador som uppkommer under Hyrestiden, eller eventuell förlust av Hyresobjektet, ska skyndsamt anmälas till Uthyraren, men får under inga omständigheter repareras av Hyrestagaren själv utan Uthyrarens föregående samtycke.

6. FÖRSÄKRINGSVILLKOR

Samtliga Hyresobjekt är försäkrade. I priset för Hyresobjektet ingår en obligatorisk skadekostnadsreducering värd 75 kronor/dygn, vilket innebär att Hyrestagarens självrisk gentemot Uthyraren är begränsad till 1000 kronor per skada. Hyrestagaren ansvarar för att fordon som används tillsammans med Hyresobjektet är försäkrat. Skadekostnadsreduceringen friskriver ej Hyrestagaren från ansvar för reparationskostnader och dylikt vilka alltså kan komma att debiteras Hyrestagaren med den verkliga kostnaden för skador som uppkommit genom Hyrestagarens underlåtelse att följa de anvisningar som angivits i dessa Hyresvillkor inklusive Avtalsbekräftelsen, eller som satts upp i Hyresobjektet, eller Hyrestagarens slarv eller vårdslöshet i övrigt, exempelvis genom att stödhjul eller ben inte fällts upp på korrekt sätt. Oaktat skadekostnadsreduceringen svarar Hyrestagaren under Hyrestiden för samtliga böter eller kostnader som uppkommit till följd av parkerings- eller andra trafikförseelser. Betalningen av parkeringsavgifter, böter samt vägskatter och dylika avgifter ska ske i enlighet med punkt 3 ovan.

7. ÅTERSTÄLLANDE AV HYRESOBJEKTET

Senast vid Hyrestidens utgång ska Hyrestagaren återställa Hyresobjektet till den plats som anges i Avtalsbekräftelsen, om inte annan plats överenskommits skriftligen. Om Hyresobjektet återlämnas till annan plats än den som anges i Avtalsbekräftelsen har Uthyraren rätt att debitera Hyrestagaren kostnaderna för att återställa Hyresobjektet till den plats som anges i Avtalsbekräftelsen. Hyresobjektet anses återlämnat när Hyrestagaren (i) överlämnat Hyresobjektet inklusive nycklar till Uthyraren eller Uthyrarens samarbetspartner samt (ii) Uthyraren eller Uthyrarens samarbetspartner skriftligen bekräftat återlämnandet i anvisad ruta i Avtalsbekräftelsen. Hyresobjektet ska vid återlämnandet vara rengjort samt i samma skick som vid avhämtandet, med undantag för normal förslitning. Om Hyresobjektet återlämnas i annat skick får Uthyraren samt dess samarbetspartners vidta nödvändiga reparationer och rengöringsåtgärder på Hyrestagarens bekostnad och i detta avseende hänvisas även till punkt 5 ovan. Vid återlämnade av Hyresobjektet efter Hyrestidens utgång eller vid förlust av Hyresobjektet, har Uthyraren och dess samarbetspartner (om sådan finns för aktuellt Hyresobjekt) rätt att debitera Hyrestagaren tillkommande ersättning för hyra och kräva ersättning för eventuell skada (”Förseningsavgiften”). Förseningsavgiften kommer att utgå enligt gällande prislista innebärande att Hyrestagaren blir skyldig att betala priset för det i storleksordningen närmast överliggande priserbjudandet som gäller för det aktuella Hyresobjektet. Vid förlust eller irreparabel skada på Hyresobjektet ska Hyrestagaren ersätta Uthyraren med ett belopp som motsvarar kostnaden för att införskaffa en ny släpvagn som är likvärdig med Hyresobjektet.

8. EFTERDEBITERING AV KOSTNADER MED ANLEDNING AV HYRESTAGARENS BROTT MOT HYRESVILLKOREN

Samtliga kostnader som ska debiteras Hyrestagaren med anledning av Hyrestagarens brott mot Hyresvillkoren, ersättning, Förseningsavgift m.m. enligt punkterna 5, 6 och 7 ovan, kommer att faktureras Hyrestagaren. Fakturan kommer att skickas till den adress som Hyrestagaren uppgivit i samband med bokningen av Hyresobjektet i enlighet med punkt 2 ovan.

9. HÄVANDE OCH ÅNGERRÄTT

9.1 Uthyrarens hävningsrätt.

Om Uthyraren eller dess samarbetspartner, vid en sådan besiktning som görs under Hyrestiden enligt punkt 4.1 ovan, fastslår att dess äganderätt har eller kommer att sättas i fara eller det annars uppstått eller föreligger risk för värdeminskning utöver vad som följer av normalt brukande, och detta beror på Hyrestagarens oaktsamhet eller underlåtelse att följa Uthyrarens instruktioner för användning av Hyresobjektet i enlighet med dessa Hyresvillkor (inklusive Avtalsbekräftelsen och de anvisningar för användning som finns uppsatta i Hyresobjektet), har Uthyraren rätt att häva Hyresvillkoren och Avtalsbekräftelsen med omedelbar verkan och utan rätt till ersättning för Hyrestagaren. Redan erlagd ersättning från Hyrestagaren återbetalas ej i sådant fall.

9.2 Hyrestagarens ångerrätt.

Hyrestagaren har rätt att frånträda Hyresvillkoren, utan att behöva ange något skäl, inom fjorton (14) dagar från dagen för ingåendet av dessa Hyresvillkor. Om Hyrestagaren vill frånträda Hyresvillkoren ska detta göras genom att klart och tydligt (i) meddela den samarbetspartner till Uthyraren som Hyrestagaren bokat Hyresobjektet hos, eller (ii) meddela Uthyraren t.ex. via Uthyrarens webbplats. För att utöva sin ångerrätt får Hyrestagaren använda det standardformulär som finns tillgängligt på Konsumentverkets hemsida, men det är inget krav. För att Hyrestagarens utövande av sin ångerrätt ska anses gjort i rätt tid är det tillräckligt att Hyrestagaren skickat meddelandet med information om att ångerrätten ska utövas innan ångerfristen går ut. Om Hyrestagaren frånträder Hyresvillkoren kommer Uthyraren att utan onödigt dröjsmål, och i vilket fall som helst senast inom fjorton (14) dagar från den dag då Hyrestagaren lämnade meddelande om att den önskar frånträda Hyresvillkoren, betala tillbaka eventuella betalningar som Hyrestagaren gjort till Uthyraren. Återbetalningen kommer att ske till det konto som är knutet till det kontokort som Hyrestagaren använt för betalningen, om inte parterna överenskommit om annat. Hyrestagarens utnyttjande av sin ångerrätt enligt denna punkt 9.2 är under alla omständigheter helt kostnadsfri för Hyrestagaren.

9.3 Samtycke att ångerrätt upphör.

Hyrestagaren samtycker till att Hyrestiden påbörjas när Hyresobjektet avhämtas, samt att Uthyraren vid denna tidpunkt fullgjort sina skyldigheter avseende uthyrningen av Hyresobjektet. Hyrestagaren samtycker även till att eventuell ångerrätt enligt punkt 9.2 förverkas i samband med Uthyrarens fullgörande av sina förpliktelser avseende uthyrningen av Hyresobjektet (alltså vid tidpunkten för Hyrestagarens avhämtande av Hyresobjektet).

10. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Genom att acceptera dessa Hyresvillkor godkänner Hyrestagaren att Uthyraren behandlar Hyrestagarens personuppgifter för att kunna fullgöra sina förpliktelser och tillvarata sina rättigheter enligt Hyresvillkoren och Avtalsbekräftelsen samt i syfte att kunna tillhandahålla webbplatsens funktioner (inklusive bokningsfunktionen), upprätta ett kundregister och för att skicka marknadsföring till Hyrestagaren rörande Uthyrarens, dess koncernbolags och samarbetspartners produkter och tjänster. De personuppgifter som behandlas är namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress samt i förekommande fall dragbilens registreringsnummer samt den plats Hyrestagaren befinner sig när den besöker Uthyrarens webbplats. För reservation av belopp samt betalning behandlas även Hyrestagarens kontokortsuppgifter (kortnummer, giltighetstid och verifikationskod (dvs. CVC/CVV-kod etc.) i enlighet med punkt 2.4 ovan. Personuppgifterna inhämtas dels direkt från Hyrestagaren och dels från Business Check och andra liknande register samt från publika källor. Personuppgifterna används uteslutande i Uthyrarens verksamhet och uppgifterna lämnas inte ut till annan med undantag för Uthyrarens koncernbolag och samarbetspartners (i detta sammanhang hänvisas t.ex. till vad som anges i punkt 2.4 ovan) för motsvarande syften som anges ovan. Hyrestagaren har rätt att en gång per år utan kostnad skriftligen begära att få ta del av vilka uppgifter som behandlas om denne. Hyrestagaren har rätt att när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter. Uthyraren är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas om Hyrestagaren i anledning av dessa Hyresvillkor. Hyrestagaren kan kontakta Uthyraren på följande adress Brenderup AB, Industrigatan 16, 553 02 Jönköping eller genom att ringa 036-18 19 90 eller maila till brenderuprental@brenderupgroup.com.

11. TVIST

Tvister som uppstår i anledning av Hyresvillkoren (inklusive Avtalsbekräftelsen) ska avgöras enligt svensk rätt vid svensk allmän domstol. Hyrestagaren har även rätt att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden.